Statut

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Modrak, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominika Robakowskiego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcina Biernackiego
  w kancelarii notarialnej w Inowrocławiu przy ul. Studziennej 12/14, w dniu 28 lipca 2015 roku (repertorium A numer 4177/2015) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • 2
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą fundacji jest miejscowość Wróble w powiecie inowrocławskim w województwie
  kujawsko-pomorskim.
 3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 • 3
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 • 4
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczęci, logo i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • 5
 1. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację niektórych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Do realizacji swych celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z różnymi organizacjami w kraju i za granicą.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 • 6

Do celów statutowych Fundacji należy:

1) aktywizacja społeczności lokalnej,

2) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

3) upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu,

4) poszerzanie grona miłośników regionu,

5) wzmacnianie więzi ludności z małą ojczyzną oraz pielęgnowanie jej tradycji,

6) poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,

7) promocja ekologii i ochrona środowiska naturalnego;

8) pielęgnowanie, badanie i promocja dziedzictwa kulturowego;

9) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców;

10) rozwój przedsiębiorczości oraz promocja i organizacja wolontariatu;

11) działalność wydawnicza;

12) walka z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich;

13) wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz organizowanie dla nich różnych form wypoczynku;

14) wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami;

15) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,

16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w Polsce i poza jej granicami,

17) działalność charytatywna,

18) upowszechnianie postawy patriotycznej i rozwój świadomości narodowej,

19) ochrona dziedzictwa mniejszości etnicznych i religijnych,

20) organizacja i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,

21) upowszechnianie dostępu do sztuki,

22) organizowanie działalności kulturalnej,

23) wspieranie obronności państwa oraz porządku publicznego,

24) wspomaganie rozwoju demokracji, praw obywatelskich i praw dziecka,

25) pomoc Polonii i Polakom poza granicami kraju,

26) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

27) promocja Polski za granicą,

28) współpraca i wspieranie innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

 • 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przeprowadzanie badań terenowych oraz kwerend archiwalnych i bibliotecznych.
 2. Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych.
 3. Organizowanie spotkań, wystaw, konferencji, debat i innych form edukacyjnych.
 4. Prowadzenie prac renowacyjnych.
 5. Dokumentowanie dorobku kulturowego regionu.
 6. Ochronę zabytków, pomników przyrody i innych obiektów o dużym znaczeniu kulturowym.
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 8. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy historycznej i przyrodniczej.
 9. Upamiętnianie miejsc, osób, instytucji i wydarzeń ważnych dla regionu i kraju.
 10. Szkolenie własnych członków w celu podnoszenia ich kwalifikacji.
 11. Tworzenie szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych.
 12. Realizowanie projektów animacyjnych.
 13. Organizowanie konkursów i przeglądów.
 14. Inne, zgodne z prawem, formy działalności, które mają na celu realizację zadań statutowych.
 • 8

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami,
w szczególności zaś z organizacjami pożytku publicznego.

 

Majątek i dochody Fundacji

 • 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • 10

Dochody Fundacji są:

 1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
 2. odsetki bankowe i przychody z majątku,
 3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochody z praw majątkowych.
 • 11
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa prezes Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
  z dobrodziejstwem inwentarza lub o jego odrzuceniu.

 

Władze Fundacji

 • 12
 1. Prawo wewnętrzne Fundacji stanowią:
 2. a) Statut Fundacji,
 3. b) Uchwały Zarządu,
 4. c) inne decyzje wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Statucie lub w poszczególnych uchwałach Zarządu.
 5. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji może powoływać dodatkowe organy wewnętrzne za pomocą stosownych uchwał.

 

Zarząd Fundacji

 • 13
 1. Zarząd Fundacji składa się z 2-4 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora
  na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,
 5. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 6. śmierci, ubezwłasnowolnienia lub uznania członka Zarządu za niezdolnego do pracy lub zaginionego.
 7. Fundator może być członkiem Zarządu.
 • 14
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. b) uchwalanie regulaminów,
 5. c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
 10. h) koordynowanie projektów Fundacji.
 11. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do Prezesa Zarządu.
 12. Zarząd Fundacji odbywa swoje posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku.
 13. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w wypadku jego niedostępności – inny członek Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu przynajmniej
  na 24 godziny przed jego odbyciem za pomocą poczty e-mail.
 14. Liczba członków Zarządu na mocy uchwały może ulec zmianie w czasie trwania kadencji.
 15. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 16. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

 

Sposób Reprezentacji

 • 15
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 3. Wszelkie projekty i działania Fundacji wymagają zatwierdzenia do realizacji przez Zarząd Fundacji.
  W związku z realizacją poszczególnych projektów i działań odpowiedzialność finansowa i merytoryczna może zostać przekazana na podstawie umowy cywilno-prawnej autorowi projektu, kierownikowi zespołu lub wskazanemu w treści projektu członkowi Zarządu, odpowiedzialnemu za realizację projektu.

 

Zmiana Statutu

 • 16
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za pomocą uchwały.
 2. Zarząd Fundacji zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich formalności prawnych wynikających ze zmiany Statutu.

 

Połączenie z inną fundacją

 • 17
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie jeden
  z celów Fundacji.
 • 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją organem decyzyjnym jest Zarząd, przy czym jego postanowienia zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji

 • 19
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 • 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 • 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszenia
o zbliżonych celach.

 

Przepisy końcowe

 • 22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o Fundacjach

 • 23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s